.

Kannabishanke

Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille 2018–2020

www.kannabishanke.fi

Hanke on EHYT ry:n ja YAD ry:n valtakunnallinen yhteishanke, joka toteutetaan 1.1.2018–31.12.2020.

Hankkeesta hyötyvät kannabista käyttävät nuoret, jotka saavat hankkeessa kehitettävän interventiomallin avulla tukea kannabiksen käytön lopettamiseen tai vähentämiseen ja sitä kautta paremmat mahdollisuudet kiinnittyä opiskeluihin
ja/tai työelämään. Etenkin 2. asteen opinnoista tippuminen lisää riskiä moniin syrjäytymistä synnyttäviin asioihin, joista yhtenä on kannabiksen käytön runsastuminen.

Hankkeen tavoitteena on

 1. Havahduttaa kannabiksen käyttäjät tunnistamaan käytön riskejä
 2. Tarjota kannabiksen käyttäjille välineitä omaehtoiseen käytön vähentämiseen ja lopettamiseen
 3. Vertaistoimijoiden ja kokemusasiantuntijoiden toimintavalmiuksien ja roolin vakiinnuttaminen
 4. Vähentää erityispalveluiden tarvetta
 5. Lieventää kannabiksen käytöstä aiheutuvaa leimaa
 6. Vahvistaa opiskelu- ja työelämävalmiuksia
 7. Juurruttaa toimintamallit nuoria kannabiksen käyttäjiä kohtaavien ammattilaisten keskuuteen

Näihin tavoitteisiin päästään seuraavilla toimenpiteillä

 1. Lisätään kohderyhmien kannabistietämystä kouluttamalla
 2. Koulutetaan nuoria kohtaavat ammattilaiset hankkeen mallin mukaisesti
 3. Kartoitetaan ja tuotetaan saataville parhaat mahdolliset oma-apumallit kansainvälisesti, eri alustoilla
 4. Tuoda vertaistoimijoiden ja kokemusasiantuntijoiden kokemukset mallin kehittämiseen
 5. Ollaan aktiivisia verkostoissa sekä tarjotaan asiantuntijuutta niihin.
 6. Selvitetään kannabiksen käyttö ja merkitys nuorten keskuudessa hankkeen alkuvaiheessa
 7. Loppukartoitukset kohderyhmille sekä hyvällä arvioinnilla ja raportoinnilla.

Hankkeen tuotoksena syntyy interventiomalli, jonka avulla nuorten kannabiksen käyttäjien käyttö loppuu tai vähenee. Heidän osallisuutensa vahvistuu ja opiskelu- ja työelämävalmiudet paranevat. Malli luodaan yhdessä nuorten vertaisryhmän kanssa tarkkaan arvioiden sekä keskusteluilla ryhmän kanssa.

Lisätiedot:

Kim Kannussaari, projektipäällikkö: kim.kannussaari@ehyt.fi, 050 597 7555

Hankkeessa työskentelee kolme työntekijää YAD:lla ja kolme Ehyt:issä.

YAD ry:n projektityöntekijät Kannabishankkeessa:

Pasi Vastamäki: pasi.vastamaki@yad.fi, 040 350 2954

Anna Järvinen: anna.jarvinen@yad.fi, 040 350 2040

Arttu Salo: arttu.salo@yad.fi, 040 350 2734