.

Opiskelijan YAD

Opintojen & työssäoppimisen suorittaminen YAD:ssa

YAD pyrkii järjestämään monipuolisesti työssäoppimismahdollisuuksia eri alojen opiskelijoille. YAD:ssa voivat opintoihinsa liittyviä kursseja suorittaa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen opiskelijat sekä mm. viestinnän, median & markkinoinnin, tietotekniikka- ja teknologia-alojen opiskelijat eri oppilaitoksista, toiselta asteelta aina korkeakouluasteelle. YAD:n toimintaan osallistumalla opiskelija voi suorittaa eri kursseja, projektiopintoja, harjoittelun/työssäoppimisen tai opinnäytetyön.

Opintojen suorittamisesta YAD:lla sovitaan aina YAD:n työntekijän ja oppilaitoksen kanssa. Toimintoihin liittyvät tuntimäärät/toiminnan laajuus voidaan räätälöidä vastaamaan suoritettavia opintopisteitä. Eri toimintojen suorittamismahdollisuudet voivat vaihdella paikkakunnittain. YAD:n toimistopaikkakunnat sijaitsevat Tampereella ja Jyväskylässä.

Alle 18-vuotiaiden parissa tapahtuvan toiminnan osalta (kuten ryhmänohjaus, leirinohjaus) esitetään esteettömyystodistus.

Esimerkkejä kokonaisuuksista, joita opiskelijaharjoitteluna/projektina/opinnäytetyönä voi YAD:ssä suorittaa:

Päihdekasvatustoiminta

Laadukkaaseen ehkäisevään päihdetyöhön perehtyminen ja YAD:n toiminnallisten päihdekasvatusmenetelmien käytön harjoittelu. Päihdekasvatuksellisen tuokion/tuokioden suunnittelu, arviointi ja toteutus nuorten ryhmille esimerkiksi nuorisotaloilla.

Päihdekasvatusmateriaalin tuottaminen/päivittäminen

YAD:n festarityössä käytössä olevan Huumetesti-työkalun uudistaminen. Sisältää tutustumista YAD:n festarityöhön, aiemmin käytössä olleisiin huumetesteihin ja uuden menetelmän testausta ja arviointia. Toteutetaan yhteistyössä YAD:n vapaaehtoisten ja työntekijöiden kanssa.

Verkko vapaaehtoistyön toimintaympäristönä (Street Team -toiminta)

YAD:n Street Team -toimintamalliin tutustuminen ja nuorten verkkovapaaehtoisten ohjaus. Street Teamissa nuoret tekevät hauskoja ehkäisevän huumetyön tehtäviä vertaisvaikuttamisen keinoin, ansaitsevat tehtävistä pisteitä, ja pisterajojen ylittyessä erilaisia palkintoja. Lisänä sisällöntuotto järjestön sosiaalisen median kanaville.

Vapaaehtoisten ohjaus ja kouluttaminen

YAD:n vapaaehtoisten koulutuksen toteutukseen osallistuminen. Hyvä läpileikkaus vapaaehtoistyön ohjaukseen ja organisointiin. Kokonaisuus sisältää koulutuksen suunnittelua, markkinointia, yhteydenpitoa osallistujiin, varsinaisen koulutuksen toteutuksen yhteistyössä YAD:n työntekijän kanssa sekä toiminnan arviointia.

Nuorten ryhmän ohjaaminen (minimi 9–12 kk)

Osallistuminen koulutukseen tai perehdytykseen, ryhmän ohjaaminen parin kanssa. Toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi.

Päihteettömän toimintapäivän järjestäminen sovitulle kohderyhmälle

Ryhmään, sen tarpeisiin ja toiveisiin tutustuminen. Päivän suunnittelu, toteutus ja arviointi. Kohderyhmänä esim. yadilaiset, päihdetoipujat tai lastensuojelunuoret.

Muu päihteettömän tapahtuman järjestäminen

Nuorille/yadilaisille suunnattu tapahtuma yksin tai yhteistyössä toisen/muiden toimijoiden kanssa (esim. nuorisotoimi). Musiikkitapahtuma, koulutus tms. tapahtuman suunnittelu, markkinointi, toteutus ja arviointi osana työryhmää.

Teemallisen leirin tai retken järjestäminen

Retken tai leirin suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi yhdessä kohderyhmän kanssa. Kohderyhmä voi olla esimerkiksi YAD:n vapaaehtoiset, joku nuorisoryhmä tai esimerkiksi YAD:n toiminnassa mukana olevat päihdetaustaiset kokemusasiantuntijat. Leiri tai retki voidaan toteuttaa myös yhteistyössä jonkun toisen toimijan kanssa. Ohjaaja suunnittelee ja toteuttaa itsenäisesti jonkin toiminnon leirin aikana.

Graafinen suunnittelu

YAD:n esitteiden/julisteiden/materiaalien suunnittelua ja päivitystä.

Viestintä/tiedotus/tietotekniikka

Yhdistyksen kulloisenkin tarpeen mukaan räätälöidään opiskelijatyönä toteutettava palvelu tai toiminto kuten verkkoviestintään liittyvä toiminto, tiedotuskampanja, sähköisen järjestelmän tai työkalun luominen toimintaan tms.

Lisäksi YAD:lta voi kysellä myös muita opinnäytetyönaiheita, esim. jonkin toiminnan arviointitutkimus, kartoitus tai kysely. Mahdollisuus myös toiminnallisiin opinnäytetöihin.

Kysy lisää ehkäisevän huumetyön suunnittelijoilta, kts. yhteystiedot

Oliko tämä hyödyllinen sivu?