.

Perustyö, arvot ja strategia

Perustyö

Organisaation perustehtävä:

Puitteiden luominen, menetelmien ja välineiden tarjoaminen nuorten kansalais- ja vapaaehtoistoimintaan, huumeiden käytön ehkäisemiseksi ja päihderiskien vähentämiseksi.

Pysyvä yleisstrategia:

 • Tieto – monipuolisen tiedon sekä näkökulmien tarjoaminen ja edistäminen huumausainekysymyksistä
 • Tuki – tuki huumeiden käytön lopettamisen jälkeiseen elämään
 • Toiminta – päihteille/huumeille vaihtoehtoisten elämysten tarjoaminen, tapahtumat

Yhdistyksen toiminta toteutuu valtakunnallisen ja paikallisosastotoiminnan kautta. Toiminnan kivijalkoina ovat nuorten kansalaistoiminta yhdistettynä työntekijöiden kautta toteutuvaan asiantuntija- ja ammattilaistoimintaan. Näiden kahden tekijän yhteisvaikutus tekee YADista yhdistyksenä sen mitä se on. Nuoret vapaaehtoistoimijat ovat toiminnassa keskeisiä vaikuttajia ja toiminnan toteuttajia. Työntekijät ja yhdistyksen muu organisaatio luovat mahdollisuuksia, tarjoavat resursseja, kouluttavat, ohjaavat ja tukevat toiminnassa. Työntekijät vastaavat osaltaan toimintojen toteutuksesta ja kehittämisestä.

Perustyön organisaatio:

Jäsenistö, hallitus, työntekijät, aineelliset ja aineettomat resurssit.
Perustyön työntekijöitä ovat toiminnanjohtaja, toimistosihteeri, 2–3 ehkäisevän huumetyön suunnittelijaa, sekä osa-aikainen tiedottaja.

Toimistopaikkakunnat: Jyväskylä ja Tampere

STEA:n yleisavustuksen piirissä


Strategia 2019-2021

Yhdistyksen sääntömääräinen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomana valtakunnallisena nuorten vapaaehtoistoimintaan perustuvana järjestönä, jonka tavoitteena on ehkäistä huumausaineiden käyttöä sekä vähentää niistä ja muista päihteistä aiheutuvia haittoja;

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • Järjestää koulutus- ja tiedostustoimintaa
 • Tarjoaa monipuolista tietoa ja herättää keskustelua huumausaineista sekä muista päihteistä
 • Tukee huumeiden käytöstä irti pyrkiviä
 • Toteuttaa ehkäisevän päihdetyön kehittämis-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa
 • Järjestää päihteettömyyttä edistäviä tapahtumia ja muuta tarkoituksensa mukaista toimintaa

Visio:

Vuonna 2021 YAD tunnetaan ehkäisevän huumetyön asiantuntijaorganisaationa, jonka erityisyys on asiantuntijatiedon, kokemustiedon ja toimintakentän tarpeiden yhdisteleminen nuorten osallisuutta vahvistavaan kansalaistoimintaan.

Tällä strategiakaudella YAD:

 • Vahvistaa toiminnassa kehitettyjä nuorten osallisuuden malleja ja hyviä käytäntöjä mallintamisen ja levittämisen kautta
 • Vahvistaa nuorten omaa paikallista toimijuutta tarjoamalla uusia toimintakenttiä ja koulutuksia
 • Luo uusia edellytyksiä nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten työn tukemiselle lisäämällä kouluttajien määrää
 • Panostaa syrjäyttävien rakenteiden näkyväksi tekemiseen ja poistamiseen sekä omassa toiminnassaan että laajemmilla areenoilla.
 • Normalisoi nuorten päihteettömiä valintoja
 • Säilyy muuntautuvana, kehittyvänä ja aikaa seuraavana
 • Pyrkii huomioimaan kaikessa toiminnassaan ympäristövaikutukset ja tekemään vastuullisia kulutusvalintoja

Edellä mainittuihin tavoitteisiin YAD pyrkii mm. seuraavin keinoin:

 1. Vahvuutena toimijoiden moninaisuus

Kaikki YAD:n toiminta on päihteetöntä, ja kaikilta toimijoilta (työntekijät, hallitus, vapaaehtoiset) edellytetään päihteettömyyttä YAD:tä edustaessa. On huomionarvoista, että yhdistyksen toiminta tarjoaa luontevia ja mielekkäitä tapoja päihteettömään vapaa-ajan viettoon myös niille, jotka muuten käyttävät jotain päihteitä. Päihdetoipumisen kokemusasiantuntijuuden rinnalla keskustellaan myös huumeettoman nuoruuden kokemusasiantuntijoista. Korvaushoidossa olevat henkilöt voivat osallistua suurimpaan osaan yhdistyksen toimintoja.

 1. Vapaaehtoisten kouluttajakoulutukset

Suomessa on pitkät välimatkat, ja vaikka nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten tukemista pidetään tärkeänä, on haasteeksi muodostunut kouluttajaresurssien niukkuus. Yhdistyksen vapaaehtoistoimijoita löytyy kuitenkin yli puolesta Suomen kuntia. Valtakunnallisuuden haasteeseen pyritään vastaamaan seuraavalla strategiakaudella kouluttajakoulutusten kautta. Yhdistyksen vapaaehtoistoimijoille kehitetään kouluttajakoulutus, jonka käytyään nuoret voivat paikallisesti kouluttaa oman lähialueensa nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia YADilaisen päihdekasvatuksen ja toiminnallisten päihdekasvatusmenetelmien käyttöön.

 1. Nuorten osallisuuden vahvistamisen hyvät käytännöt

Nuorten osallisuus on ollut YAD:n toiminnan rakenteissa ja periaatteissa yhdistyksen perustamisesta saakka. Tällä strategiakaudella on tarkoitus mallintaa YAD:ssä käytössä olevat nuorten osallisuuden hyvät käytännöt niin, että niitä voidaan hyödyntää myös muussa nuorten kanssa tehtävässä toiminnassa. Osallisuuden vahvistamisen hyvien käytäntöjen mallintaminen tehdään luonnollisesti yhteistyössä yhdistyksen vapaaehtoistoimijoiden kanssa.

 1. Uusien nuorten ryhmien tavoittaminen

YAD on onnistunut toiminnallaan tavoittamaan monia sellaisia toimijaryhmiä, joita perinteisesti ei mielletä innokkaiksi vapaaehtoistoimijoiksi, kuten esimerkiksi teini-ikäiset pojat ja nuoret päihdetoipujat. Toisaalta esimerkiksi maahanmuuttajanuoria toiminta on tavoittanut verraten vähän. Tällä strategiakaudella YAD pyrkii viestimään toimintamahdollisuuksista myös niille ryhmille, jotka yhdistystä eivät ole vielä löytäneet ja selvittelee mahdollisuutta yhteistyöhön esimerkiksi maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.

Lue Strategia 2019-21 kokonaisuudessaan.