.

Säännöt, hallitus ja rahoitus

SäännötYAD-logo-vektorigrafiikka-mv-transparent

Yhdistyksen nimi on YAD Youth Against Drugs ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä;

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomana valtakunnallisena nuorten vapaaehtoistoimintaan perustuvana järjestönä, jonka tavoitteena on ehkäistä huumausaineiden käyttöä sekä vähentää niistä ja muista päihteistä aiheutuvia haittoja;

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. Järjestää koulutus- ja tiedostustoimintaa
 2. Tarjoaa monipuolista tietoa ja herättää keskustelua huumausaineista sekä muista päihteistä
 3. Tukee huumeiden käytöstä irti pyrkiviä
 4. Toteuttaa ehkäisevän päihdetyön kehittämis-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa
 5. Järjestää päihteettömyyttä edistäviä tapahtumia ja muuta tarkoituksensa mukaista toimintaa;

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistyksellä on oikeus kerätä jäsenmaksuja, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia, testamentteja, toimeenpanna myyjäisiä ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan sekä hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta;

Yhdistyksen jäseneksi ja tukijäseneksi voi sen hallitus hyväksyä yksityisiä henkilöitä, oikeuskelpoisia yhdistyksiä ja säätiöitä, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jos jäsen on aiheuttanut yhdistykselle huomattavaa vahinkoa, toiminut vastoin yhdistyksen sääntöjä tai jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta, hänet voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä. Yhdistyksen kokouksissa vain varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus. Varsinaisten jäsenten ja tukijäsenten jäsenmaksut poikkeavat toisistaan;

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valittu puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja varajäseniä vähintään (2) ja enintään hallituksen varsinaisten jäsenten määrä (4-8). Varajäsenet voivat edustaa ketä tahansa hallituksen varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimeää sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen jäsenet on pyrittävä valitsemaan yhdistyksen aktiivijäsenistä. Hallituksen jäsenen ja puheenjohtajan ensimmäinen toimikausi on kaksi kalenterivuotta, jonka jälkeen hallituksen jäsen sekä puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan;

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessa, varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen on annettava yhdistyksen kevätkokoukselle selonteko kuluneen vuoden toiminnasta ja yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta;

Yhdistyksen nimen kirjoittaa kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä tai hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden muillekin toimihenkilöille, kuitenkin kahdelle yhdessä;

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kahta viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta;

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään kaksi kertaa vuodessa. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä ilmoitettua asiaa varten sitä yhdistyksen hallitukselta pyytää, jolloin kokous on pidettävä neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouksessa käsiteltäviksi haluttujen asioiden on oltava hallituksen jäsenten tiedossa vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen yhdistyksen kokousta. Yhdistyksen varsinaisten kokousten käsiteltäviksi tarkoitettujen jäsenten esitysten on oltava hallituksen tiedossa neljätoista (14) vuorokautta (kevätkokous) tai kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta (syyskokous) ennen yhdistyksen kokousta.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen annetaan viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti yhdistyksen jäsenille. Kutsu yhdistyksen syyskokoukseen annetaan kuitenkin viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti yhdistyksen jäsenille.

Yhdistyksen jäsenet voivat osallistua yhdistyksen kokouksiin myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on kokouksissa yksi (1) ääni. Yhdistyksen jäsen ei voi käyttää ääntään asiamiehen eikä edusmiehen kautta.

10§ Yhdistyksen kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä aikana toukokuun 31. päivään mennessä. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Päätetään työjärjestyksestä
 4. Esitetään edelliseltä vuodelta laadittu toimintakertomus ja päätetään siitä
 5. Esitetään yhdistyksen tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 9. Käsitellään muut mahdolliset asiat;

11§ Yhdistyksen syyskokous pidetään hallituksen määräämänä aikana loka- tai marraskuussa. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Päätetään työjärjestyksestä
 4. Käsitellään ja vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma
 5. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta
 6. Nimetään edustajat niihin järjestöihin tai yhteisöryhmiin, joiden jäsen yhdistys on
 7. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä 6. pykälän asettamissa rajoissa, valitaan puheenjohtaja ja hallitus
 8. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 10. Käsitellään muut mahdolliset asiat;

12§ Yhdistyksen kokouksissa päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa päätös ratkaistaan arvalla. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun;

13§ Yhdistyksen jäsenillä on hallituksen luvalla oikeus perustaa rekisteröimätön paikallisosasto asuinkuntaansa;

14§ Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa vähintään neljän viidesosan (4/5) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen jälkimmäisen, purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään varat edellä mainittuun tarkoitukseen.


Hallitus

Yhdistyksen toiminnasta vastaava hallitus koostuu syyskokouksessa valituista 4-8 YAD ry:n jäsenestä. Ensikertalaisten hallituskausi kestää 2 vuotta ja jatkossa hallitukseen valitaan jäsenet vuosi kerrallaan. Hallituksen jäsenet ovat yleensä YAD ry:n kenttätyössä aktiivisesti toimineita ja/tai jäsenistöön kuuluvia alan ammattilaisia. YAD ry:n hallitus päätöksillään linjaa yhdistyksen toimintaa sekä seuraa yhdistyslain mukaisesti järjestön strategioiden, periaatteellisten sekä taloudellisten linjausten ja asiakokonaisuuksien etenemistä ja toteutumista kokouksissaan. Hallitukseen voit olla yhteydessä sähköpostilla hallitus@yad.fi

YAD ry:n hallitus 2023

Puheenjohtaja:

Helmi Lind

Hallituksen varsinaiset jäsenet:

Sami Sorjonen

Pasi Vastamäki

Erika Laihinen

Aino Salmi

Melina Hurnasti

Antero Keränen

Hallituksen varajäsenet:

Jan-Erik Laihinen

Jonne Pakarinen


Yhdistyksen toiminnan rahoitus

Julkinen rahoitus

Toiminnan päärahoittajana toimii Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA, jolta YAD saa yleisavustusta sekä erityisavustuksia hankkeisiin. Pienempiä avustuksia haetaan mm. opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja joiltakin säätiöiltä. Lisäksi paikallisosastojen kotikunnat tukevat usein paikallista toimintaa, merkittäviä avustukset ovat toimistopaikkakunnilla. Valtakunnallinen yhdistys ei suoraan rahoita paikallisosastojen toimintaa, vaan panostus on ennen kaikkea toimintapuitteiden, tapahtumien ja koulutusten järjestämistä, materiaalipalvelua sekä muuta työntekijöiden ohjaus- ja työpanosta. Paikallisosastot saavat kuitenkin 25% alueensa jäsenmaksuista ja voivat hakea taloudellista tukea toimintaansa valtakunnalliselta yhdistykseltä.

Materiaalimyynti ja muu varainhankinta

Yhdistys myy materiaalia tehdäkseen yhdistystä, sen logoa ja aatemaailmaa tunnetuksi sekä rahoittaakseen toimintaansa. Myyntituotteina ovat mm. pinssit, t-paidat ja hupparit. Tietomateriaaleina myydään mm. yhdistyksen tuottamia julkaisuja, raportteja ja esitteitä. Ulkopuolisia varainhankintasopimuksia tehdään harkitsemalla tapauskohtaisesti. Tällaisena varainhankintana on myyty YADin hyväksi mm. cd-levyjä ja seinäkalentereita. Yksittäiset henkilöt tai yritykset voivat lahjoittaa varoja yhdistykselle. Tuotemyynti, lahjoitukset ja jäsenmaksutulot ovat kuitenkin hyvin marginaalisia yhdistyksen toiminnan rahoitusmuotoina.

Tällä hetkellä JOKR-2000 Oy myy telemarkkinointina YADin hyväksi seinäkalenteria ja päihdekasvatusvihkoa. Kaikissa kalenterin ja päihdekasvatusvihkon myyntiin liittyvissä asioissa yhteys:

JOKR-2000 Oy

Fredrikinkatu 61 A
001000 Helsinki
Asiakaspalvelu
Avoinna ark 10.00-14.00
Puh 044 977 7048
asiakaspalvelu@yad.fi

Oliko tämä hyödyllinen sivu?