.
Kiinnostaako huumeet?
Kirjoituksia ehkäisevän huumetyön kulisseista
Tervetuloa YAD Youth Against Drugs ry:n blogiin.
Julkaisemme järjestön työntekijöiden, vapaaehtoisten sekä toisinaan vierailevien kynäniekkojen mielipiteitä ja kokemuksia ajankohtaisista asioista huume- ja järjestökentältä.
Pääset siis kurkistamaan ehkäisevän huumetyön kulissien taakse.

Ammattilainen, miten sinä kohtaat huumeita käyttävän ihmisen?

10 joulukuun, 2018

Opinnäytetyöstä reflektoinnin työkalu omaan työhön

YAD on siitä mahtava työpaikka, että meillä on mahdollisuus myös opiskella työn ohessa. Puolentoista vuoden opiskelun jälkeen valmistunkin sosionomi (YAMK):ksi Helsingin Diakonia-ammattikorkeakoulusta, suuntautumisenani syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Isoin ja varmasti mielenkiintoisin osa opintoja on ollut opinnäytetyön tekeminen. Omassa opinnäytetyössämme minä ja parini Aleksi tutkimme toipuneiden huumeriippuvaisten kokemuksia kohtaamisista eri ammattilaisten kanssa käyttö- ja toipumisaikana. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa YAD:n kokemusasiantuntijuustoiminnan käyttöön näyttöön perustuvaa tietoa ja materiaalia huumeriippuvaisia henkilöitä kohtaavien ammattilaisten koulutukseen. Lisäksi tavoitteena oli, että opinnäytetyön tuloksia voitaisiin hyödyntää laajemminkin riippuvuustyön ammattilaiskentällä.

Tutkimme sekä toipumista edistäneitä että taaksepäin vieneitä kohtaamisia. Lisäksi selvitimme, mitkä ovat huumeita käyttäviä ihmisiä kohtaavien ammattilaisten tärkeimpiä tunneälytaitoja. Tässä hyödynsimme Golemanin, Boyatzsisin ja McKeen (2002)  emotionaalisen älykkyyden kompetenssimallia. Tunneälyn avaintaidoiksi nousivat empaattisuus, luotettavuus, emotionaalinen itsetietoisuus, kyky kehittää toisia, optimistisuus sekä ryhmä- ja yhteistyötaito.

Tutkimustulosten pohjalta pystyimme myös luomaan asiakasnäkökulmasta toipumista edistävän kohtaamisen mallin. Malli jakautuu kolmeen osaan: kohtaamisen tunnetavoitteisiin, asiatavoitteisiin sekä keinoihin, joilla tavoitteisiin voidaan päästä. Tuloksista voidaan päätellä, että jopa yksittäisillä kohtaamisilla voi olla suuri merkitys huumeita käyttävän ihmisen elämässä. Tärkeintä on ihmisen kohtaaminen ihmisenä, tasa-arvoisessa vuorovaikutuksessa.

Kun ajatellaan tunneälyä ja vuorovaikutusta, on tärkeää muistaa se, että ne ovat asioita, joita pystyy tietoisesti kehittämään ja joissa pystyy kehittymään. Toivomme, että luomamme malli ja opinnäytetyön tutkimustuloksissa kuvatut tunneälyn avaintaidot toipujien esimerkkilainauksineen voisivat toimia jokaiselle käyttäjiä / toipujia kohtaavalle ammattilaiselle itsetutkiskelun ja -reflektion välineenä sekä työn kehittämisen työkaluna. Kohtaamismallin avulla voi arvioida, miten oma työskentelytapa mahdollistaa asiakkaan toipumista ja miten omaa toimintaa kohtaamistilanteissa voisi kehittää. Emotionaalisen kompetenssin avaintaidoista voi löytää sekä omat vahvuutensa että kehittämiskohteensa, joita hyödyntää ja joihin panostaa tulevaisuudessa.

”Tästä puuttuivat sellaiset keinotekoiset rajat, mitä joissain aiemmissa hoitosuhteissa oli ilmennyt. Sai olla kokonainen ihminen ja kokonaisena yhteydessä ammattilaiseen, joka oli myös ihminen, eikä joku etäinen asiantuntija”

Mikäli kiinnostuit, lue lisää:
Heinonen, Aleksi & Hämäläinen Anne 2018. IHMINEN IHMISELLE – Huumeriippuvaisen toipumista edistävä kohtaaminen asiakasnäkökulmasta:

urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018112217790

 

Mukavaa joulunalusaikaa ja välittäviä kohtaamisen hetkiä toivottaen
Anne Hämäläinen, ehkäisevän huumetyön suunnittelija

 

Emotionaalisen älykkyyden kompetenssimalli:
Goleman, D., Boyatzis R.E. & McKee, A. (2002). Primal Leadership. Realizing the Power of Emotional Intelligence. Boston: Harvard Business School Press.

 

 

Oliko tämä hyödyllinen sivu?