.

Amfetamiini

Mitä se on?

Amfetamiini on kemiallinen yhdiste, joka vaikuttaa keskushermostoa stimuloivasti. Amfetamiinia esiintyy jauheena, kapseleina, liuoksena ja kiteinä. Amfetamiinia käytetään suun kautta, nuuskaamalla tai suonensisäisesti. Ainetta valmistetaan laittomissa laboratorioissa ja eri myyntiportaissa sitä jatketaan niin, että epäpuhtauksien määrä voi nousta lähes 90%:iin aineesta. Amfetamiini luokitellaan erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi.

Vaikutukset

Amfetamiini on stimulantti, joka lisää käyttäjien vireystilaa, hyvän olon ja itsevarmuuden tunnetta sekä impulsiivisuutta. Laskuissa olotila kääntyy epävarmuudeksi, masennukseksi ja ahdistukseksi. Amfetamiini  vähentää ruokahalua ja unen tarvetta, mutta aiheuttaa myös monille vakavia unihäiriöitä. Pitkään jatkunut käyttö saattaa aiheuttaa sekavuutta ja vainoharhaisuutta. Fyysisiä vaikutuksia ovat mm. verenpaineen nousu, pulssin ja refleksien kiihtyminen, joista aiheutuu kehon ylikuumenemista ja ylirasittumista. Ruokahalun katoaminen aiheuttaa aineenvaihdunnan hidastumista. Metamfetamiinin ja muiden amfetamiinijohdannaisten vaikutukset ovat samantyyppisiä kuin amfetamiinin, joidenkin yhdisteiden hallusinogeeniset vaikutukset ovat amfetamiinia suurempia.

Riskit

Psyykkisenä riskinä pitkään jatkuneessa käytössä tai suurissa annoksissa on amfetamiinipsykoosi; voimakas sekavuus- ja vainoharhatila. Myös monet muut psyykkiset oireet ja ongelmat kuten stressin sietokyvyn lasku ovat tyypillisiä amfetamiinin käyttäjille ja saattavat jatkua vielä pitkään käytön lopettamisen jälkeen. Elimistön ylikierrostila lisää sydämen toimintahäiriöitä ja aivoverenvuodon riskiä. Suonensisäiseen amfetamiinin käyttöön liittyy HIV:n, maksatulehdusten sekä suoni- ja kudosvaurioiden riski. Käyttäjän vastustuskyky heikkenee voimakkaasti ylirasitustilan johdosta, jolloin kehon normaalit suojamekanismit häiriintyvät. Käyttäjä ajautuu helposti käyttämään myös muita huumeita säädelläkseen olotilojaan. Amfetamiiniin syntyy voimakas henkinen, psyykkinen ja osin fyysinen riippuvuus.

Haittojen vähentäminen

Käyttötapa vaikuttaa riskien määrään. Suonensisäinen käyttö on kaikkein riskialtteinta, suun kautta nauttimisessa on pienin riski. Useita päiviä jatkunut käyttö lisää sekä fyysisiä että psyykkisiä haittavaikutuksia. Yhteiskäyttö muiden päihteiden kanssa ei ole suositeltavaa, muut aineet moninkertaistavat haittavaikutuksia ja yliannostusriski kasvaa erityisesti käytettäessä samanaikaisesti muita stimulantteja. Myös amfetamiinin ja tiettyjen masennuslääkkeiden (esim. Aurorix) yhteiskäyttö lisää yliannostusoireita ja voi aiheuttaa kuoleman. Yliannostus- ja myrkytysepäilyissä tulee aina hakeutua hoidon piiriin.

Amfetamiinin kokeileminen tai käyttäminen on valinta, jonka jokainen tekee viime kädessä itse. Huumeiden käyttö ei ole koskaan täysin haitatonta ja sillä on aina vaikutuksia myös muihin kuin käyttäjään itseensä. Jos käytät, huomioi keinot vähentää käytöstä aiheutuvia haittoja ja riskejä niin itsesi kuin läheistesikin kannalta.

Be smart – Be safe!