.

Sekakäyttö

Mitä se on?

Sekakäytöksi kutsutaan useamman eri päihteen käyttöä samanaikaisesti tai vuorotellen. Yleisin sekakäytön muoto Suomessa on alkoholin ja lääkkeiden yhteiskäyttö, mutta tyypillistä on myös huumeiden, lääkkeiden ja alkoholin yhteis- ja sekakäyttö. Sekakäytön syyt ja muodot vaihtelevat eri käyttäjillä. Yleisimmät sekakäytössä käytetyt lääkkeet ovat bentsodiatsepiinit (rauhoittavat ja unilääkkeet), masennus- ja psykoosilääkkeet sekä voimakkaat opiaattipohjaiset kipulääkkeet. Myös lääkestimulantteja saatetaan käyttää. Lääkkeiden väärinkäyttö päihdetarkoitukseen on laitonta ja osa lääkkeistä luokitellaan huumausaineiksi.

Vaikutukset

Sekakäytön vaikutukset riippuvat käytetyistä aineista, niiden määrästä ja eri yhdistelmistä sekä siitä, kuinka kauan käyttö on jatkunut. Sekakäytöllä pyritään usein tehostamaan tai pitkittämään haluttua olotilaa (esim. mielihyvä, päihtymys, rentoutus) käyttämällä useaa eri ainetta yhtä aikaa. Toinen tyypillinen tavoite on olotilan sääteleminen käyttämällä vuorotellen esimerkiksi keskushermostoa kiihdyttäviä ja lamaavia aineita. Sekakäytöllä pyritään myös ”normalisoimaan” olotilaa, itsehoitamaan komplikaatioita ja lievittämään vieroitusoireita. Joissain tilanteissa ihminen saattaa käyttää saatavilla olevia aineita sattumanvaraisesti sekaisin tietämättä niiden sisältöä. Tämä vähentää vaikutusten ja haittojen kontrollointia sekä lisää myrkytysriskiä.

Riskit

Sekakäytöllä voi olla arvaamattomia vaikutuksia: eri aineiden vaikutus tehostuu, heikkenee, muuttuu tai niiden vaikutusaika esimerkiksi pitenee. Vaikutukset voivat myös olla päinvastaisia kuin toivotut vaikutukset. Huumeiden, alkoholin ja lääkkeiden sekakäyttö on hengenvaarallista ja myrkytystapaukset yleisiä. Alkoholin ja bentsodiatsepiinien tai alkoholin ja stimulanttien yhteisvaikutukset voivat johtaa erilaisiin käyttäytymismuutoksiin, kuten aggressiivisuuteen ja sekavuuteen sekä kontrollin ja muistin menettämiseen. Alkoholin ja stimulanttien yhteisrasitus sydämelle ja maksalle on suuri. Keskushermostoa lamaavien aineiden, kuten alkoholin ja rauhottavien lääkkeiden tai opiaattien yhteisvaikutuksena saattaa olla hengityskeskuksen lamaantuminen ja siten kuoleman riski on mahdollinen jo erittäin pienillä annoksilla.

Piristävien aineiden, kuten amfetamiinijohdannaisten (mm. ekstaasi) ja masennuslääkkeiden (kuten serotoniinin takaisinoton estäjät) yhteiskäyttö voi johtaa esimerkiksi hengenvaaralliseen serotoniinisyndroomaan. Serotoniinisyndrooman mahdollisia oireita ovat pahoinvointi ja oksentelu, verenpaineen huomattava nousu tai lasku, rytmihäiriöt, kouristukset sekä hengityksen lamaantuminen. Alkoholin ja ekstaasin yhteiskäyttö voi häiritä kehon lämmönsäätelyä ja lisätä nestehukan riskiä, sekä tehostaa ekstaasin haittavaikutuksia.

Suonensisäinen käyttö aiheuttaa vakavia riskejä: tulehduksia, verenmyrkytyksen ja esim. tableteissa olevat lääkkeiden sidosaineet voivat aiheuttaa kuolioon johtavia veritulppia. Myös tartuntataudit (HIV ja hepatiitit) leviävät pistäessä. Eri aineiden haittavaikutukset korostuvat ja lisääntyvät samanaikaisesti käytettäessä. Sekakäyttö aiheuttaa riippuvuutta useisiin eri aineisiin ja on siksi vaikeasti hoidettavissa ja vaatii usein pitkää hoitoa.

Haittojen vähentäminen

Tärkein ohje sekakäyttöön liittyvien haittojen vähentämisessä on: vältä sekakäyttöä! Erityisesti tulee välttää eri keskushermostoa lamaavien aineiden samanaikaista käyttöä sekä lääkkeiden suonensisäistä käyttöä. Muista, että eri aineiden vaikutusajat vaihtelevat ja aineiden samanaikainen käyttö voi vaikuttaa vaikutusajan pituuteen. Suun kautta otettu aine imeytyy hitaasti ja voi saavuttaa korkeimman vaikutustason vasta tuntien tai jopa päivien kuluttua aineen ottamisesta. Eri aineiden yhteisvaikutuksista kannattaa hankkia tietoa. Aineita sekaisin käyttänyt, sekava, tokkurainen tai tajuton kaveri tarvitsee valvontaa ja hänet tulee toimittaa nopeasti avun piiriin myrkytys- ja yliannostusriskin vuoksi. Lääkkeiden väärinkäytössä vieroitus ja lääkkeiden vähentäminen on komplikaatioiden estämiseksi tehtävä hitaasti ja lääkärin valvonnassa.

Eri aineiden samanaikainen käyttö tai kokeilu on valinta, jonka jokainen tekee viime kädessä itse. Sekakäyttö ei ole koskaan täysin haitatonta ja sillä on aina vaikutuksia myös muihin kuin käyttäjään itseensä. Jos käytät, huomioi keinot vähentää käytöstä aiheutuvia haittoja ja riskejä niin itsesi kuin läheistesikin kannalta.

Be smart – Be safe!

Oliko tämä hyödyllinen sivu?