.

Opioidit

Mitä ne ovat?

Opioidit ovat oopiumiunikosta jalostettuja tai synteettisesti valmistettuja aineita, jotka vaikuttavat keskushermostoa lamaavasti. Suomessa yleisintä on erilaisten lääkeopioidien, kuten buprenorfiinin, metadonin, kodeiinin ja fentanyylin käyttö. Buprenorfiini on Suomessa laillisessa lääkekäytössä opioidiriippuvaisten hoidossa. Tabletit on tarkoitettu liuotettaviksi kielen alla, mutta päihdekäytössä niitä käytetään yleensä suoneen pistämällä.  Heroiinin käyttöä esiintyy myös, mutta melko vähäisissä määrin. Heroiini on yleensä ruskeaa tai valkoista jauhetta, jota käytetään suonensisäisesti, suun kautta, nuuskaamalla ja polttamalla. Aineen epäpuhtauksina on tavattu mm. arsenikkia, strykniiniä sekä talliumia, joka jo itsessään on hengenvaarallinen aine.

Suonensisäisesti käytettynä opioidien vaikutus on nopeampi ja voimakkaampi, mutta lyhytkestoisempi kuin suun kautta otettuna. Opioidit ovat luokiteltu erittäin vaarallisiksi huumausaineiksi.

Vaikutukset

Vaikutukset koetaan nopeana ja voimakkaana mielihyvänä, johon liittyy emotionaalisen ja fyysisen kivun lieventyminen. Käyttöön voi liittyä myös pahoinvointisuutta ja rauhattomuutta. Suuremmissa annostuksissa oireina mm. pulssin, hengityksen ja refleksien hidastuminen. Olotila voi olla vuoroin virkeä ja uneliaan tokkurainen. Pitkäaikaisessa käytössä toleranssi kasvaa ja aine ei välttämättä enää ”kolahda”, jolloin vaikutus koetaan lähinnä vieroitusoireita poissa pitävänä. Vieroitusoireina saattaa ilmetä mm. masentuneisuutta, levottomuutta, oksentelua, nuhaa, kyynelehtimistä ja hikoilua.

Riskit

Akuutteina riskeinä ovat yliannostuksesta aiheutuva hengityspysähdys ja kooma. Heroiinin pitoisuuden ja yksilöllisen toleranssin vaihtelut lisäävät yliannostusriskiä. Pistovälineiden yhteiskäytön riskejä ovat virusinfektiot, kuten HIV ja hepatiitit. Buprenorfiinia suonensisäisesti käytettäessä tabletin sidosaineet voivat aiheuttaa mm. verisuonitukoksia, verenmyrkytyksen sekä sydäntulehduksen. Opioidien käyttö yhdessä muiden keskushermostoa lamaavien aineiden (esim. alkoholin) kanssa on hengenvaarallista. Säännöllisessä käytössä opioidit aiheuttavat voimakasta riippuvuutta. Psyykkisinä riskeinä: käyttäjän tunne-elämän kylmeneminen ja epäsosiaalisuus. Fyysisinä riskeinä: rankkojen ja mahdollisesti kivuliaidenkin vieroitusoireiden sietäminen. Aineen saaminen ja käyttäminen saattaa muodostua ihmissuhteita tärkeämmäksi.

Haittojen vähentäminen

Lääkekäyttöön määrättyjä opioidivalmisteita tulee käyttää lääkärin ohjeistuksen ja hoitosuunnitelman mukaisesti.

Opioideja suonensisäisesti käytettäessä pistovälineiden puhtaus on infektioriskin vuoksi tärkeää. Buprenorfiinin sidosaineiden haittavaikutuksia verisuonille voi vähentää käyttämällä filttereitä, mikä ei kuitenkaan poista infektioiden riskiä yhteiskäytössä. Erityisesti opioidien, bentsodiatsepiinien ja alkoholin yhteiskäyttöä tulee välttää. Yliannostusepäilyssä keskeistä on ammattiavun hälyttäminen, käyttäjän tajunnantilan tarkkailu, kylkiasentoon laittaminen, hengitysteiden aukipitäminen ja tarvittaessa elvytys. Yliannostusta voidaan hoitaa vasta-aineilla, joten on tärkeää, että hoitohenkilökunta tietää, mitä ainetta on käytetty.

Opioidien kokeileminen tai käyttäminen on valinta, jonka jokainen tekee viime kädessä Itse. Huumeiden käyttö ei ole koskaan täysin haitatonta ja sillä on aina vaikutuksia myös muihin kuin käyttäjään itseensä. Jos käytät, huomioi keinot vähentää käytöstä aiheutuvia haittoja ja riskejä niin itsesi kuin läheistesikin kannalta.

Be smart – Be safe!

Oliko tämä hyödyllinen sivu?